Εκτύπωση
International Standard Book Number Πίσω

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ISBN


1. Μορφή/Τίτλος:
Μορφή
Κύριος Τίτλος
Υπότιτλος
Παράλληλος Τίτλος2. Πλήρη στοιχεία συγγραφέα (να δοθούν στη γλώσσα του συγγραφέα):
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
  Υπηκοότητα
Ψευδώνυμο (αν υπάρχει)
Χρονολογία Γέννησης
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
  Fax
Email


3. Πλήρη στοιχεία επιμελητή / εικονογράφου:
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Χρονολογία Γέννησης
  Υπηκοότητα
Αριθμός Ταυτότητας
Τηλέφωνο

Email4. Σε περίπτωση μεταφρασμένου Έργου:
Ονοματεπώνυμο μεταφραστή


Τίτλος του αρχικού έργου (να δοθεί στη γλώσσα από την οποία έγινε η μετάφραση)

Συγγραφέας του αρχικού έργου (να δοθεί στη γλώσσα από την οποία έγινε η μετάφραση)


Γλώσσα (αρχικού έργου)
  Έτος Έκδοσης (αρχικού έργου)
5. Εκδοτικές Λεπτομέρειες:
Όνομα εκδότη
(όχι τυπογραφείου)


Τόπος και Έτος Έκδοσης
Αρ. Έκδοσης
Διεύθυνση εκδότη
Τηλέφωνο
  Φαξ
Email
Έτος έναρξης εκδοτικής δραστηριότητας
  Προβλεπόμενος αριθμός εκδόσεων6. Φυσική Περιγραφή του έργου:
Διαστάσεις
  Σελίδες
Αρ. Τόμων
Συνοδευτικό Υλικό7. Δήλωση Σειράς (αν το βιβλίο είναι ενταγμένο σε σειρά):
Κύριος Τίτλος της Σειράς
Υπεύθυνος της Σειράς
Αριθμός βιβλίου στη Σειρά


8. Ανατυπώσεις
Αν το έργο αποτελεί ανατύπωση άλλου έργου με διαφορετικό τίτλο, αναφέρετε:
i.
Αρχικό Τίτλο του έργου
Χρονολογία έκδοσης

ii. Αν το έργο είναι ανατύπωση ή άλλη έκδοση έργου με τον ίδιο τίτλο, αναφέρετε:
Χρονολογία πρώτης έκδοσης
Όνομα Εκδότη

iii. Αν το έργο ανατυπώνεται από άλλο εκδότη,αναφέρετε:
Όνομα Εκδότη
9. Κατηγορία στην οποία εμπίπτει το βιβλίο


(συμπληρώστε μόνο εάν έχετε επιλέξει την κατηγορία "'Αλλο Θέμα" από την πιο πάνω λίστα)


* Υποψήφια για βράβευση στα Κρατικά Βραβεία θα θεωρηθούν όσα βιβλία έχουν εκδοθεί από την 1/1 μέχρι 31/12 του εκάστοτε προηγούμενου έτους και τα οποία θα έχουν κατατεθεί στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη μέχρι τις 31/1 του έτους που διανύεται.

** «Νέοι λογοτέχνες» θεωρούνται όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την τελευταία μέρα του έτους, του οποίου είναι υπό κρίση.10. Σε περίπτωση συγγραφής έργου εκτός της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας παρακαλώ μεταφράστε
τον τίτλο σε μια από τις γλώσσες αυτές:
Τιμή       Χαρτόδετο (€)     Σκληρόδετο (€)


* Σημείωση: Συγγραφείς οι οποίοι επιθυμούν όπως το έργο τους περιληφθεί στον κατάλογο των υποψηφίων για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας, πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν το έντυπο ΚΒΛ1. Ο Κανονισμός που διέπει τον διαγωνισμό των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας και οι κατηγορίες στις οποίες απονέμονται τα Βραβεία είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών.
Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο